Przedszkole Samorządowe "Mazurki" w Prostkach

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 

  • Rozwijanie poczucia przynależności narodowej (podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego),
  • Budowanie przynależności do grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności komunikowania się w grupie, wspólnego planowania działań,
  • Rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej,
  • Wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg.. oraz wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych,
  • Wdrażanie do posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym oraz kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
  • Wdrażanie do wykonywania operacji dodawania i odejmowania, rozwiązywania zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom, stosowanie metody symulacji,
  • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem,
  • Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych, wspólne zabawy z rodzicami.
  • Opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter),
  • Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych w czasie wspólnych zabaw, działań i wyjść.